Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van JAVANPRESS.COM en de sites die bij het JAVANPRESS.COM netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op JAVANPRESS.COM wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van JAVANPRESS.COM zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of JAVANPRESS.COM.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op JAVANPRESS.COM geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van JAVANPRESS.COM, of met de tijdelijke onmogelijkheid om JAVANPRESS.COM te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van JAVANPRESS.COM verkregen is. JAVANPRESS.COM garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via JAVANPRESS.COM verkregen informatie. JAVANPRESS.COM kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door haar bezoekers.

De informatie op JAVANPRESS.COM wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Het auteursrecht op een (pers)bericht berust bij de afzender van het bericht. JAVANPRESS.COM heeft een databankrecht op de verzameling van (pers)berichten.

Het is toegestaan berichten over te nemen tenzij uit het bericht zelf anders blijkt. Bij hergebruik van een bericht moet de afzender van het bericht als bron worden vermeld met de toevoeging via JAVANPRESS.COM.

Het beeldmateriaal (logo’s, foto’s en overige afbeeldingen) dat u op JAVANPRESS.COM aantreft, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JAVANPRESS.COM.

De gebruiker vrijwaart JAVANPRESS.COM voor alle eventuele auteursrechtenclaims die voortvloeien uit zijn of haar hergebruik.

Het is niet toegestaan de Emea databank zodanig te gebruiken dat JAVANPRESS.COM daar op enigerlei wijze nu of in de toekomst schade van zou kunnen ondervinden of daardoor inkomstenderving zou kunnen lijden.